- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

ESOMAR

(The World Association for Social, Opinion and Market Research) to ogólnoświatowa organizacja licząca 5 000 członków w ponad 100 krajach świata, która stawia sobie za cel podnoszenie standardów badań rynków, konsumentów i społeczeństw, a także propagowanie użyteczności badań rynku i opinii jako sposobu na wykrywanie rzeczywistych problemów i podnoszenie efektywności procesów decyzyjnych.

Dla wspierania tego nieustannego dialogu, ESOMAR tworzy bogaty program wydarzeń branżowych i imprez tematycznych, publikacji i komunikatów, a także aktywnie promuje ideę samoregulacji oraz opracowania ogólnoświatowego kodeksu dobrych praktyk.


Organizacje


Europejski Sondaż Społeczny

(European Social Survey – ESS) jest jednym z największych i najważniejszych europejskich projektów badawczych. Jego inicjatorem był Komitet Ekspertów Europejskiej Fundacji Nauki (European Science Foundation).

Celem podstawowym  ESS jest obserwacja zmian społecznych zachodzących w Europie: postaw wobec kluczowych problemów, zmian w systemach wartości i zachowaniach (zob. Tematyka Europejskiego Sondażu Społecznego). Wyboru zagadnień, które są poruszane w badaniu, dokonuje Międzynarodowy Komitet Naukowy. Polskę reprezentuje w nim prof. dr hab. Henryk Domański z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Więcej o ESS na stronie: http://www.europeansocialsurvey.org

źródło: http://www.ifispan.waw.pl/index.php?lang=pl&m=page&pg_id=97


UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych, zapewnia wykonanie zadań wynikających z kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), a także w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Więcej o UODO na stronie: https://uodo.gov.pl/

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Generalny_Inspektor_Ochrony_Danych_Osobowych


Główny Urząd Statystyczny

Centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).
Na czele GUS stoi Prezes GUS, który sprawuje swe funkcje w randze ministra i podlega Prezesowi Rady Ministrów. Jest wybierany na 5-letnią kadencję. Prezesowi podlega 16 urzędów statystycznych (w miastach wojewódzkich).

Więcej o GUS: http://www.stat.gov.pl/gus/index_PLK_HTML.htm

źródło:Wikipedia


Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku

OFBOR to jedyne w Polsce stowarzyszenie, które skupia wyłącznie instytuty badawcze, utworzone w celu kontroli przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych w badaniach opinii i rynku, a także działające na rzecz publicznego zaufania do badań.

Organizację Firm Badania Opinii i Rynku powołali przedstawiciele czołowych firm badawczych jako związek pracodawców, przekonani, że w interesie zarówno badaczy, jak i użytkowników badań, leży przestrzeganie zasad działalności warsztatowej i etyki w badaniach marketingowych i społecznych. Dlatego OFBOR za swój podstawowy cel przyjął stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badania opinii i rynku oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. Wychodząc od międzynarodowych regulacji etycznych w tej dziedzinie – przede wszystkim propagowanych przez ESOMAR – OFBOR przygotowuje własne zbiory zasad przeznaczone dla rynku polskiego. Oceną realizacji i przestrzegania tych regulacji zajmuje się Komisja Odpowiedzialności Zawodowej.

Najcenniejszym przedsięwzięciem organizacji jest Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA). W jego efekcie przyznawany jest certyfikat jakości, którego podstawą jest niezależny audyt.

http://www.ofbor.pl/

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii powstało w 1994 roku. Do Towarzystwa należą osoby zajmujące się profesjonalnie badaniami rynku, które pracują w firmach badawczych oraz klienci zlecający takie badania. W chwili obecnej liczba członków wynosi niemal 300 osób.
Zadaniem PTBRiO jest reprezentowanie interesów badaczy rynku wobec instytucji publicznych i władz Rzeczpospolitej Polskiej oraz promowanie i upowszechnianie informacji dotyczących badania rynku i opinii.

Towarzystwo zajmuje się ponadto organizowaniem współpracy i wymiany informacji w środowisku badaczy rynku i opinii. Podejmuje się również działań na rzecz przestrzegania standardów metodologicznych i etyki zawodu badacza. Co rok opracowuje raporty na temat rynku badawczego w Polsce na prośbę i zgodnie ze standardami ESOMAR. Jest organizatorem szkoleń, seminariów i konferencji oraz dorocznego Kongresu Badaczy Rynku i Opinii.

Więcej na: www.ptbrio.pl


EFAMRO

WAPOR is a professional society of around 500 individuals from academic and business professions in over 50 countries who share information in the field of public opinion research through conferences, publications, and personal contact. As a WAPOR member, you are given the opportunity to have your organization or agency listed in the AAPOR/ WAPOR Blue Book, a guide to public opinion research resources worldwide published every year.

http://wapor.org/


EFAMRO

Europejska Federacja Organizacji Firm Badania Rynku i Opinii, której zadaniami są m.in.: reprezentowanie swoich członków w sferze ich wzajemnych kontaktów, jak również wobec środowisk zewnętrznych, począwszy od klientów agencji badawczych, a skończywszy na rządach danych państw czy Komisji Europejskiej; propagowanie kodeksów i norm obowiązujących w branży badawczej; wymóg wysokiej jakości usług oferowanych przez zrzeszone firmy; wymiana doświadczeń.

Zakres działalności lobbingowej EFAMRO obejmuje ustawodawstwo (europejskie prawo, europejskie kryteria, międzynarodowe porozumienia) oraz biznes (w świetle globalizacji użytkowników i dostawców badań, ujednolicania się rynku europejskiego).

Więcej o EFAMRO na stronie: www.efamro.com


© Polskie Badania Wyborcze 2019